Výrobcovia

Obchodníci a dovozcovia

Oznamenie dovozu

« Nariadenie Rady (ES) … | Úvod | Zákon č. 189/2009 Z.… »

Zákony a nariadenia

29.08.2014 08:58Nariadenie Komise (EÚ) č. 829/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 829/2014 z 30. júla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

Nariadenie Komise (EÚ) č. 829/2014