Výrobcovia

Obchodníci a dovozcovia

Oznamenie dovozu

« Nariadenie Rady (ES) … | Úvod | Zákon č. 189/2009 Z.… »

Zákony a nariadenia

12.12.2011 12:37Nariadenie Komisie (EU) č. 1267/2011

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1267/2011 zo 6. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1267/2011