Cenník služieb SK

(více)

30.09.2019 21:20 Biokont CZ

Kontakty

(více)

28.06.2019 12:27 Biokont CZ

Certifikáty

(více)

16.04.2019 07:41 Biokont CZ

O společnosti Biokont

O spoločnosti
Biokont je česká kontrolná organizácia, ktorá bola založená v roku 2005. Je poverená MZe ČR a ÚKSÚP Bratislava SR, kontrolnou a certifikačnou činnosťou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďálej EZ/EPV) na území celej Českej a Slovenskej republiky. Spoločnosť Biokont CZ, s.r.o. je registrovaná v Official Journal of the European Union v Bruseli, s prístupom do centrálnych evidencií. Hlavnou a jedinou činnosťou je kontrola/inšpekcia ekologického poľnohospodárstva, ekologickej výroby a obchodu s BIO. Od roku 2015 je Biokont oprávnený vykonávať inšpekciu a certifikáciu podľa štandardu BIO SUISSE. Sme tiež oprávnení certifikovať Biokozmetiku a prírodnú kozmetiku.
Mezinárodný kód organizácie Biokont je pre: Českú republiku: CZ-BIO-003; Slovenskú republiku SK-BIO-003. Ochranná známka „Biokont“ je registrovaná a platná v celej EU.
Naši zamestnanci majú najdlhšie skúsenosti v EZ/EPV. Biokont má vypracovaný a plní vlastný „Etický kodex“ a „Etický kodex“ akreditovaných osôb pri Českom inštitúte pre akreditáciu (ČIA) v Prahe. Všetci naši pracovníci sú tiež zmluvne viazaný mlčanlivosťou.
Máme praktické skúsenosti s hospodárením na ekologickej farme, výrobou a predajom bioproduktov už od roku 1991. Vstupom spoločnosti Biokont do systému EZ/EPV sa zjednodušila administratívna záťaž našich klientov a znižili sa aj ceny za kontrolu pri ďalších kontrolných organizáciách.
Každoroče usporadúvame zdarma, bez predchádzajúcej registrácie školenie - semináre pre podnikateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, poradcov, inšpektorov, štátnych úradníkov a záujemcov o EZ/EPV v ČR a SR.
Informačné a konzultačné služby poskytujeme bez poplatku, kedykoľvek môže každý zavolať na telefón +420 541 212 308, +420 545 225 565, mobil +420 606 605 728, poslať e-mail info@biokont.cz alebo info@biokont.sk.
Svojích niekoľko tisíc klientov si vážíme a zdieľame ich radosť z každého ich úspechu. Na webových stránkách www.biokont.cz a www.biokont.sk najdú aktuálne informácie o EZ/EPV všetci profesionálni aj začínajúci podnikatelia, poľnohospodári - farmári, poradcovia a ostatní pracovníci v systéme ekologického poľnohospodárstva, výrobcovia biopotravín, bioproduktov, zmluvní spracovatelia, výrobcovia výrobkov, ktoré je možné použiť v EZ/EPV a všetci ostatní podnikatelia a záujemcovia.
Nie len pre klientov organizácie Biokont je všetko k dizpozícii, bezplatne, voľne k stiahnutiu. Snažíme sa v rámci legislatívy o čo najjednoduchšiu administratívu a každoročné predávanie znalostí na školeniach alebo seminároch. Bez rozdielu, venujeme rovnakú starostlivosť a pozornosť malému farmárovi či veľkému podniku.

(více)

15.02.2019 08:14 Biokont CZ

Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP

Vyplnenú Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite poštou na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

Matúškova 21

833 16 Bratislava

ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/index.php/sk alebo uviesť informácie najdete na stránke www.uksup.sk

Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba


           Vyplnenú kópiu, Žiadosť o registraci do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite ihneď e-mailom na info@biokont.cz

04.08.2014 12:43 Biokont CZ

Certifikáty SK

(více)

28.04.2014 18:48 Biokont CZ

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Matúškova 21

833 16 Bratislava

ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/index.php/sk alebo uviesť informácie najdete na stránke www.uksup.sk

Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba

07.01.2012 17:19 Biokont CZ

Postup pri registrácii do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vážený podnikatelia v ekologickom pol´nohospodárstve, ak máte záujem o uzavretie zmluvy o inšpekcii a certifikácii s našou spoločnosťou Biokont CZ, s.r.o., kontaktujte povereného zástupcu Mgr.Jána Kútnika, ktorý s vami prejedná všetky detaily (vrátene zmeny kontrolnej organizácie).

Kontakt: Mgr.Ján Kútnik

        Tupá 253

        93 584 Tupá

Tel.: 903532965     E-mail: kutnik@biokont.sk   alebo info@biokont.sk; info@biokont.cz

                                                             SK-BIO-003

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike v súlade s písm. c) § 4 zákona č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  vydal oprávnenie pre inšpekčnú organizáciu                                              Biokont CZ, s.r.o. v SR od 15.12.2011        SK-BIO-003  

Tlačivá na registráciu: https://www.uksup.sk/tlaciva-pre-registraciu-novych-prevadzkovatelov

ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/index.php/sk alebo uviesť informácie najdete na stránke www.uksup.sk

Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba


04.01.2012 15:26 Biokont CZ

Zmluva o inšpekcii a certifikácii

Zmluvu o inšpekcii a certifikácii si riadne preštudujte, zmluva musí byť uzatvorená pred začatím vstupnej kontroly.  Tlačivo zmluvy vyplňte 2x. Odporúčame, najprv nám zaslať Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045. Bez vstupnej kontroly sa nemožno u nás registrovať  Dátum účinnosti tejto zmluvy určuje vedúci certifikačného orgánu Biokontu = dátum začiatku konverzie (prechodného obdobia).

Vítame Vaše rozhodnutie podnikať v systéme ekologického poľnohospodárstva alebo výrobe biopotravín a bioproduktov. Preštudujte si starostlivo naše webové stránky.  Prosíme tiež o vyplnenie a zaslanie informácie o novom podniku F-046. Môžete tiež len zavolať. Zapíšeme si Vás sami a dohodneme s Vami termín vstupnej kontroly, ak zavoláte v obvyklej pracovnej dobe na telefón +420 541 212 308; kedykoľvek na mobil +420 606 605 728. Odkaz "Ako sa pripraviť na vstupnú kontrolu" nájdete v jednotlivých rubrikách (Poľnohospodári, Výrobcovia, Obchodníci a dovozcovia) podľa Vašej činnosti.

(více)

03.01.2012 18:41 Biokont CZ

Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045

Vítame Vaše rozhodnutie podnikať v systéme ekologického poľnohospodárstva alebo výrobe biopotravín a bioproduktov. Preštudujte si starostlivo naše webové stránky. Vyplnenú Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045 zaslanú e-mailom na info@biokont.sk vybavíme aj keď nebude Vami podpísaná. Prosíme tiež o vyplnenie a zaslanie informácie o novom podniku F-046. Môžete tiež len zavolať. Zapíšeme si Vás sami a dohodneme s Vami termín vstupnej kontroly, ak zavoláte v obvyklej pracovnej dobe na telefón +420 541 212 308; mimo pracovnú dobu na telefón +420 547 225 565; kedykoľvek na mobil +420 606 605 728. Odkaz "Ako sa pripraviť na vstupnú kontrolu" nájdete v jednotlivých rubrikách (Poľnohospodári, Výrobcovia, Obchodníci a dovozcovia) podľa Vašej činnosti.

(více)

17.02.2010 08:17 Biokont CZ

Vyhlásenie predajcu - GMO F-112

GMO a produkty vyrobené z GMO alebo pomocou GMO sa nesmú používať ako potraviny, krmivo, činidlá, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné  osivo, vegetatívny množiteľský materiál, mikroorganizmy a zvieratá v ekologickej výrobe.

Všetci výrobcovia musia podľa NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 predkladať pri všetkých použitých rizikových produktov, kde možno predpokladať použitie GMO, toto vyhlásenie predajcu F-112. Vždy vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu.

(více)

08.03.2007 07:40 Biokont CZ

Prihláška k certifikácii F-111

Vyplnenú prihlášku (žiadosť o certifikáciu - zoznam požadovaných produktov k certifikácii) si pripravte na riadnu ohlásenú kontrolu, kde ju odovzdáte inšpektorovi, ktorý Vám vysvetlí aj prípadné nejasnosti. Možné vyplniť tiež až pri kontrole. V nutných prípadoch, v priebehu roka, môžete vyplnené tlačivo, bez kolkových známok (vybavujeme do 30tich dní), potvrdený - podpísaný, kedykoľvek zaslať 1x (iba originál) obyčajnou poštou na adresu Biokontu alebo e-mailom na info@biokont.sk (alebo konkrétnemu pracovníkovi).

Formulár je jednotný pre všetky podniky. Vždy tiež vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu. Poľnohospodári, ktorí nemajú po riadnej kontrole pozemkov v bežnom roku, musí súčasne poslať aj vyplnený a podpísaný F-101, F-102 Plán plodín a hnojenie v ekologickom poľnohospodárstve pre daný rok (nájdete v rubrike Zemědělci/Poľnohospodári).

(více)

11.01.2007 14:34 Biokont CZ